White staircase

White staircase

Original size (1000 x 1498 px)