Courtyard, Beachside Villas in Lingshui, Hainan, China

Courtyard, Beachside Villas in Lingshui, Hainan, China

Original size (1100 x 1129 px)