Snow, Trees, Mountain Home Lake Wenatchee, Washington

Snow, Trees, Mountain Home Lake Wenatchee, Washington

Original size (528 x 700 px)