Kitchen Island, House of Poshvykinyh Architects Near Moscow

Kitchen Island, House of Poshvykinyh Architects Near Moscow

Original size (1024 x 772 px)