Brown Wrap Around Sofas, Townhouse Renovation in Gramercy Park, New York

Brown Wrap Around Sofas, Townhouse Renovation in Gramercy Park, New York

Original size (970 x 1293 px)