Hansha Reflection House, Nagoya, Japan

Hansha Reflection House, Nagoya, Japan

Original size (1200 x 800 px)