Hansha Reflection House, Nagoya, Japan

Hansha Reflection House, Nagoya, Japan

Original size (1200 x 1800 px)